023 527 27 26 info@carterfiscaal.nl

Weer proefprocedures Box 3

22 nov 2022 | 0 Reacties

Het kabinet biedt geen op rechtsherstel gerichte compensatie aan de niet-bezwaarmakers tegen aanslagen inkomstenbelasting over de jaren 2017 tot en met 2020. De Belastingdienst verwacht hierover veel procedures, hoewel compensatie volgens de hoogste rechter niet verleend hoeft te worden. Daarom komt het kabinet met een praktische werkwijze.

Voorstel kabinet
Het kabinet stelt voor om een procedure ‘massaal bezwaar plus’ in te richten. Alle niet-bezwaarmakers met Box 3-inkomen over de jaren 2017-2020 kunnen aanspraak maken op een nadere uitspraak van de Hoge Raad, mocht de Hoge Raad de belastingplichtigen in een nieuwe zaak in het gelijk stellen. Dat verwacht het kabinet overigens niet. Die procedure gaat dan over de vraag of niet-bezwaarmakers net zoals de bezwaarmakers in aanmerking komen voor rechtsherstel. Hiervoor hoeven de niet-bezwaarmakers nu geen verzoek in te dienen.

Waarom dit voorstel?
Naar aanleiding van het kabinetsbesluit zijn door niet-bezwaarmakers inmiddels zeer veel verzoeken tot ambtshalve vermindering ingediend. Uit de gesprekken met belangenorganisaties komt naar voren dat het eerdergenoemde kabinetsbesluit door veel niet-bezwaarmakers als onrechtvaardig wordt ervaren. Bovendien geldt voor de verzoeken om ambtshalve vermindering een termijn van 5 jaar na afloop van het belastingjaar. Voor belastingjaar 2017 loopt deze termijn op 31 december 2022 af. Belastingplichtigen ervaren daardoor een tijdsdruk om snel een verzoek tot ambtshalve vermindering in te dienen.

De belangenorganisaties geven aan dat zij willen procederen over de rechtsvraag of niet toch aan alle belastingplichtigen rechtsherstel moet worden geboden. Hiervoor zien zij nieuwe argumenten die niet (expliciet) aan de orde zijn geweest in de procedure bij de Hoge Raad.

Zonder een oplossing betreft het hier potentieel honderdduizenden individuele (gerechtelijke) procedures, wat zal leiden tot onnodige kosten voor de betrokken partijen en een onnodige overbelasting van overheidsinstanties inclusief de gevolgen voor andere lopende procedures.

Daarom stelt het kabinet voor om de mogelijkheid van een procedure ‘massaal bezwaar plus’ in te richten. Het wordt daarmee mogelijk om een procedure massaal bezwaar aan te wijzen wanneer dezelfde rechtsvraag van belang is voor de beslissing op een groot aantal verzoeken tot ambtshalve vermindering. Ook wordt het mogelijk verzoeken om ambtshalve vermindering onder een reguliere procedure massaal bezwaar te brengen. Net zoals bij de huidige procedure massaal bezwaar wordt een zaak (of een aantal zaken) geselecteerd en aan de belastingrechter voorgelegd. De rest van de verzoeken wordt aangehouden en na afloop van de procedure met één collectieve beslissing afgedaan.

Om te voorkomen dat alle niet-bezwaarmakers toch een verzoek moeten indienen zegt het kabinet toe dat alle niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak kunnen maken op een uitspraak van de Hoge Raad naar aanleiding van de procedure ‘massaal bezwaar plus’, over de vraag of niet-bezwaarmakers net zoals de bezwaarmakers in aanmerking komen voor rechtsherstel.

Tip: Er gaat hoe dan ook opnieuw geprocedeerd worden, met nieuwe argumenten, over de rechtsvraag of niet toch aan alle belastingplichtigen rechtsherstel moet worden geboden. Toegezegd is nu dat alle belastingplichtigen die het aangaat kunnen meeliften op de uitspraak in deze nieuwe procedure. Door deze toezegging hoeft u dus geen verzoek om ambtshalve vermindering meer in te dienen.