023 527 27 26 info@carterfiscaal.nl

Werkneemster stelt directie persoonlijk aansprakelijk

5 mrt 2024 | 0 Reacties

Een werkneemster heeft een vordering van ruim € 15.000 op haar voormalige werkgever, een BV. Die biedt echter geen verhaal. Daarom stelt ze vervolgens de drie indirecte (namelijk via hun management-BV’s) bestuurders in privé hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die ze hierdoor lijdt. Hoe oordeelt de rechter?

De vordering
Het gaat om een bedrag dat de ex-werkgever ten titel van ‘schadevergoeding’ heeft ingehouden op de eindafrekening van de ex-werkneemster bij het einde van haar dienstverband. Vast staat dat die inhouding onterecht was. Wat de ex-werkneemster claimt, zijn bedragen waar zij gewoon recht op heeft (loon, vakantietoeslag en dergelijke).

Hoofdregel
Het gaat er in deze zaak om of de indirecte bestuurders persoonlijk aansprakelijk zijn voor de vordering die de ex-werkneemster op de ex-werkgever heeft. Volgens de hoofdregel zijn ze dat niet.

Toch persoonlijk aansprakelijk?
Echter, als de indirecte bestuurders in privé wanprestatie plegen bij een bestaande overeenkomst, in dit geval de arbeidsovereenkomst met de ex-werkneemster, kunnen zij wel persoonlijk aansprakelijk zijn voor haar schade. De norm hierbij is of het handelen en/of nalaten van de betrokken bestuurder in de gegeven omstandigheden zodanig onzorgvuldig is geweest, dat hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt gemaakt kan worden. Dat er tussen de indirecte bestuurders in privé en de ex-werkgever meerdere rechtspersonen zitten (als bestuurder) is niet van belang. De indirecte bestuurders in privé zijn immers via hun vennootschapsrechtelijke betrokkenheid bij de ex-werkgever uiteindelijk de natuurlijke personen die het daar voor het zeggen hebben.

Toen de ex-werkneemster het ten onterechte ingehouden bedrag alsnog claimde, kreeg ze van een van de indirecte bestuurders als reactie dat er geen geld meer op de rekening van de ex-werkgever stond.

Oordeel rechter
Volgens de rechter zijn de indirecte bestuurders zodanig onzorgvuldig geweest, dat hen persoonlijk een ernstig verwijt gemaakt kan worden voor het feit dat de ex-werkgever geen verhaal bood voor de vordering van de ex-werkneemster. De indirecte bestuurders hebben willens en wetens de rekening leeggehaald en daarna ook leeg gehouden, met als doel om de ex-werkneemster dwars te zitten zodat zij haar vordering niet kon incasseren.

De rechter is van oordeel dat de indirecte bestuurders persoonlijk aansprakelijk zijn voor de vordering van de ex-werkneemster. Ze worden hoofdelijk veroordeeld tot betaling van de hoofdsom, de proceskosten en de rente aan de ex-werkneemster. Dit betekent dat zij mag kiezen bij wie zij het volledige bedrag waarop zij recht heeft in rekening brengt (uiteraard maar één keer het volledige bedrag, niet drie keer). Als een van de indirecte bestuurders dan meent meer aan haar betaald te hebben dan hij op grond van hun onderlinge verhouding aan haar zou moeten betalen, dan moeten de indirecte bestuurders dit met elkaar regelen.

Let op: Ondanks een structuur met meerdere lagen management-BV’s kunt u als indirecte bestuurder met succes persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade door niet nakoming van verplichtingen uit een arbeidsovereenkomst bij een werkmaatschappij.